De informatie in deze bladen is opgebouwd aan de hand van de inhoudsindeling van de vakkennis VVRV en het NS leerprogramma 'BLM' (Basis Leerweg Machinist).
Inhoudelijk is de inhoud opnieuw opgezet, gestructureerd geactualiseerd en aangevuld met aanvullende informatie.

Deze documentatie mag dienen als informatiebron maar mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd.
De bronvermelding staat onder elk infoblad weergegeven.

De Informatie aan Machinisten (IAM) is het middel waarmee machinisten op de hoogte worden gehouden an wijzigingen aan de infra en nieuwe wegwijzertekeningen.
Het handelt hierbij om de onderstaande onderwerpen:

 • Tijdelijke Snelheid Beperkingen (TSB)
  Wanneer door de toestand van de infrastructuur niet met de plaatselijke snelheid gereden mag worden, wordt dit eerst door middel van de aanwijzing 'Voorzichtig Rijden' bekend gemaakt aan de machinist. Wanneer een bevoegd medewerker ter plaatse een inschatting van de situatie heeft gemaakt, wordt de aanwijzing 'Snelheid Begrenzen' afgegeven. Wanneer de toestand langer aanhoudt, wordt het spoorgedeelte voorzien van de juiste borden (L, A en E borden - resp. sein nr. 325a, 325b, 326a en 327a) en vindt notering plaats in de IAM waarmee het afgeven van Aanwijzingen komt te vervallen.
 • Rayon informatie
 • Informatie over gewijzigde wegwijzers (infra-veiligheidsinformatie)
  Vier weken voorafgaand aan werkzaamheden aan het spoor waarbij wegwijzers wijzigen, wordt een melding gemaakt in de TSB weekpublicatie. Denk hierbij aan wijzigingen aan de sporenlay-out, het (ver)plaatsen van seinen en nieuwe of verwijderde spoorwegovergangen en viaducten.

De informatie is opgenomen in TSB publicatie(s).
De papieren versie van deze publicatie(s) bestaat uit twee boekwerkjes:

 • De weekpublicatie (geldig van maandag 4.00 uur tot zondag 4.00 uur);
 • De dagpublicatie (geldig van op de desbetreffende dag van 4.00 uur tot de volgende dag 4.00 uur)met aanpassingen per dag op de 'weekpublicatie'.

De machinist dient altijd in het bezit te zijn van minimaal twee boekwerkjes, zowel de geldige week- als dagpublicatie. Tijdens een nachtdienst van zondag op maandag moet de machinist zodoende in het bezit zijn van vier boekwerkjes.

De IAM kun je lezen in de railpocket (NSR) of als papieren publicatie. De IAM maakt onderdeel uit van het minimum toegangspakket van ProRail. Echter de productie en distributie wordt verzorgd door NS Reizigers (NSR). Dit betekent dat elke spoorwegonderneming die is toegelaten op het Nederlandse spoorwegnet, de IAM ontvangt van NSR. De desbetreffende spoorwegonderneming is verantwoordelijk voor de verspreiding van deze informatie onder de machinisten. De machinist moet kennis nemen van de informatie in de IAM. Zonder kennisname is het de machinist niet toegestaan te rijden. Dit is de eigen verantwoordelijkheid van de machinist.

Bij de NS wordt de IAM zowel digitaal, in de railpocket geeft de machinist met het aanklikken van een vinkje weer dat de informatie is doorgelezen en begrepen, als papieren versie aangeleverd.
De papieren informatie moet de machinist bij zich hebben voor het geval de eigen railpocket uitvalt en er geen andere railpocket voorhanden is (bijvoorbeeld van de Hc). De machinist beoordeelt deze informatie op geldigheid. In de IAM moeten de volgende zaken zijn vermeld:

 • Vervoerder;
 • Week/dag publicatie;
 • Datum van geldigheid;
 • Weeknummer;
 • Standplaats;
 • Aantal pagina's leesbaar en bedrukt;
 • 'Dit is een lege pagina' is specifiek vermeld in de publicaties.

Achtereenvolgens worden de belangrijkste onderdelen uit deze publicaties besproken:

Voorzijde IAM

Op de voorzijde van de lAM staan een telefoonnummer en e-mailadres vermeld, waar de machinist terecht kan met vragen, op- of aanmerkingen over de lAM. Het telefoonnummer is 24/7 bereikbaar.

Overzicht baanvakken

Op de tweede bladzijde van de TSB week- en dagpublicatie staat een overzicht van alle baanvakken waarop de eigen machinistenstandplaats rijdt. Is achter een baanvak een nummer gedrukt, dan staat er in de publicatie iets over dit baanvak.

Kolommen

Kolom 1

 • Geeft de richting van de tijdelijke snelheidsbeperking aan met een zwarte driehoek die naar rechts of naar link wijst [< >].
 • Rayoninformatie wordt aangegeven met de letter i.
 • Wegwijzerinformatie wordt aangegeven met een w.

Kolom 2

 • Geeft het station of baangedeelte aan.

Kolom 3

 • Geeft de plaatsaanduiding in km aan.
 • Een sterretje [*] in deze kolom geeft aan dat het L-bord op minder dan voorgeschreven afstand van het A-bord staat.
 • Een pijl [← →] in deze kolom geeft aan dat de werkzaamheden in de richting van de pijl verschuiven. De pijl kan naar links of naar rechts wijzen.

Kolom 4

 • Geeft de maximale tijdelijke snelheid aan. Bij een bord met twee snelheden geldt de onderste snelheid voor treinen bestemd voor het vervoer van goederen en met een snelheid lager dan 120 km/h en losse locomotieven (vanwege het hoge ton-metergewicht). De bovenste snelheid geldt voor de overige treinen.

Kolom 5

 • Geeft de plaatsing van nieuwe tijdelijke snelheidsbeperkingen aan. De kolom is grijs gearceerd en dik omlijnd.

Kolom 6

 • Geeft aan wanneer een tijdelijke snelheidsbeperking wordt opgeheven.

Kolom 7

 • Geeft de reden en overige bijzonderheden van de tijdelijke snelheidsbeperking aan.

Wijzigingen op de wegwijzer of rayoninformatie

Bij wijzigingen op de wegwijzer of rayoninformatie wordt het nummer van de wijziging als informatie in de publicatie opgenomen.
In kolom 1 wordt dit aangegeven met een w of een i.
In kolom 7 worden de reden en overige bijzonderheden aangegeven.

Overzichtskaartje

In de publicatie is een overzichtskaartje van Nederland opgenomen. De overzichtskaart bevindt zich altijd in het midden van de TSB. De vetgedrukte lijnen op het kaartje geven aan dat op deze trajecten tijdelijke snelheidsbeperkingen van kracht zijn.
Vetgedrukte stippen geven aan dat de werkzaamheden zich op een emplacement bevinden.

Aanwijzingen

In de TSB weekpublicatie zijn zes blanco aanwijzingen opgenomen.

 • Aanwijzing Telefonisch Toestemming Vragen (TTV);
 • Aanwijzing STS met normale snelheid (STS-A);
 • Aanwijzing Voorzichtig Rijden (VR);
 • Aanwijzing Stoptonend Sein (STS);
 • Aanwijzing Overweg;
 • Aanwijzing Snelheid Begrenzen (SB).

Het is de machinist niet toegestaan deze blanco aanwijzingen te gebruiken. Hiervoor is het 'Aanwijzingenblok' in het leven geroepen.

Afbeeldingen

Bronnen

NSR: Infoblad 1.1 Informatie aan machinisten (IAM)
VVRV: Cluster 1 wet- en regelgeving
Boek: 'Over het spoor' door Gerard Eijkelkamp hoofdstuk 2 - Voorbereiding op het rijden van treinen

Copyright

De informatie op deze site is zorgvuldig samengesteld. Desondanks kunnen fouten of onjuistheden niet worden uitgesloten. DutchRail aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid.
Het gebruik van deze site is dan ook geheel voor uw eigen risico.
 

Contact

Voor vragen en tips over de website kunt u gebruik maken van het contactformulier. Wij stellen dit zeer op prijs!

Neem contact op!